ČKFA Etický kodex

Člen Komory respektuje obecné etické zásady, vědomě je neporušuje a jedná v souladu se všemi právními předpisy, stejně tak jako vnitřními předpisy Komory a tímto Etickým kodexem. 

ČKFA Etický kodex

Člen Komory napomáhá dosahování stanovených cílů Komorou. Člen Komory nejedná v rozporu s takovými cíli.

ČKFA Etický kodex

Člen Komory jedná vůči ostatní členům korektně a čestně.

ČKFA Etický kodex

Člen Komory netoleruje podvodné nebo jiné trestněprávní jednání dalšího člena Komory. 

ČKFA Etický kodex

Člen Komory respektuje pracovní znalosti a vědomosti dalších členů Komory. Členové Komory si v pracovních otázkách vycházejí vstříc, v případě potřeby spolupracují.

ČKFA Etický kodex

Člen Komory nepoškozuje svým jednáním dobré jméno Komory a jejich vedoucích orgánů. 

Jednání v rozporu s výše uvedenými pravidly může být důvodem pro vyloučení člena z Komory v souladu s článkem IV. Stanov České komory farmaceutických asistentů, z.s.