Stanovy

Česká komora farmaceutických asistentů, z.s.

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Název spolku je „Česká komora farmaceutických asistentů, z.s.“ (dále jen „Komora“).
 2. Sídlo Komory je Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2.
 3. Komora je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako taková je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Komora působí na celém území České republiky.

Čl. II Účel

 1. Účelem Komory je sdružování a podpora profesních zájmů farmaceutických asistentů. Komora se všestranně podílí na řešení profesních, ekonomických a právních otázek v oblasti lékárenství a dbá o růst odborné a etické úrovně svých členů.

Čl. III Cíle

 1. Posilování odbornosti a kvality výkonu povolání farmaceutického asistenta v souladu s obecně závaznými předpisy a etickými standardy.
 2. Prosazování profesních zájmů členů Komory a poskytování poradenské a informační služby členům.
 3. Aktivní zapojení do připomínkových řízení v rámci legislativního procesu ve vztahu k návrhům týkajících se podmínek vzdělávání nebo výkonu povolání farmaceutického asistenta. 
 4. Iniciace vlastních témat v oblastech vzdělávání a výkonu povolání farmaceutického asistenta.
 5. Poskytování stanovisek Komory k odborným otázkám, jež se staly z jakéhokoliv důvodu sporné mezi farmaceutickými asistenty a třetí stranou.
 6. Organizace odborných a vzdělávacích akcí (přednášky, semináře) pro členy Komory a odbornou i laickou veřejnost.
 7. Spolupráce a podpora odborných škol vzdělávajících v oboru farmaceutický asistent.
 8. Podpora výzkumných a vědeckých aktivit v oblasti lékárenství, sběr dat, uplatňování výsledků v praxi a jejich prezentace veřejnosti.
 9. Zastupování členů Komory při jednáních s orgány veřejné správy, aktivní prezentace odborných témat v médiích a zahraniční spolupráce.
 10. Zvyšování povědomí veřejnosti o povolání farmaceutického asistenta.

Čl. IV Členství

 1. Členství v Komoře je dobrovolné.
 2. Členem Komory může být pouze bezúhonná osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která úspěšně dokončila střední nebo vyšší odbornou školu v oboru farmaceutický asistent/laborant a vykonává toto povolání na území České republiky.
 3. Žádosti o přijetí za člena Komory přijímá její Předseda. O přijetí člena rozhoduje Předsednictvo.
 4. Členství v Komoře vzniká dnem zaplacení členského příspěvku.
 5. Na přijetí za člena Komory nevzniká žadateli o členství právní nárok, a to ani v případě splnění všech výše uvedených podmínek.
 6. V případě, že Předsednictvo žádost o členství v Komoře odmítne, nemá žadatel možnost uplatnit vůči tomuto rozhodnutí jakýkoli opravný prostředek.
 7. Odmítnutí žádosti o členství v Komoře musí Předsednictvo řádně odůvodnit.
 8. Důvody zániku členství:
 1. dobrovolné vystoupení člena,
 2. úmrtí člena,
 3. nezaplacení členského příspěvku (ani po uplynutí 30 dnů od zaslání výzvy k zaplacení),
 4. vyloučení člena z důvodu omezení právní způsobilosti, pozbytí bezúhonnosti (pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin), přerušení (nevztahuje se na mateřskou/rodičovskou dovolenou) nebo ukončení výkonu povolání farmaceutického asistenta na území České republiky, jednání poškozující dobré jméno Komory (viz Etický kodex České komory farmaceutických asistentů),
 5. zánikem Komory.
 1. O vyloučení člena rozhoduje Předsednictvo nadpoloviční většinou.
 2. Členství v Komoře se váže na osobu člena a je nepřevoditelné.

Čl. V Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen Komory má právo:
  1. účastnit se činnosti Komory a jejích orgánů, popřípadě být o této činnosti informován,
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Komory,
  3. volit orgány Komory a být do orgánů Komory volen.
 2. Každý člen Komory má povinnost:
  1. dodržovat tyto stanovy,
  2. svou činností naplňovat cíle Komory,
  3. chránit a zachovávat dobré jméno Komory,
  4. informovat Předsednictvo o změně, která má za následek zánik členství v Komoře,
  5. platit roční členský příspěvek, jehož výše je stanovena Předsednictvem.
 3. Členové Komory neručí za případné dluhy Komory.

Čl. VI Orgány

 1. Nejvyšším orgánem Komory je Sněm.
 2. Statutárním orgánem Komory je Předsednictvo.

Čl. VII Sněm

 1. Sněm svolává Předseda nejméně jednou za dva roky.
 2. Právo účastnit se Sněmu mají všichni členové Komory, a to pouze osobně.
 3. Sněm je schopen usnášet se, pokud je přítomno alespoň 40 % všech členů Komory.
 4. V případě, kdy při konání Sněmu není přítomno alespoň 40 % všech členů Komory, svolá Předseda tzv. Mimořádný sněm, a to do 6 měsíců od konání posledního Sněmu.
 5. Mimořádný sněm je schopen usnášet se, pokud je přítomno alespoň 20 % všech členů Komory.
 6. Sněm rozhoduje v běžných záležitostech prostou většinou všech přítomných členů.
 7. Sněm dále:
 1. schvaluje 3/5 většinou všech přítomných členů Komory změnu stanov či odvolání člena Předsednictva,
 2. schvaluje nadpoloviční většinou všech členů zrušení Komory,
 1. Sněm volí členy Předsednictva, přičemž na každou obsazovanou pozici bude zvolen ten, kdo získá nejvyšší počet hlasů.
 2. Jeden člen Komory může kandidovat na více pozic najednou.
 3. Sněm dále rozhoduje o přijetí vnitřních předpisů organizačního charakteru.

Čl. VIII Předsednictvo

 1. Předsednictvo se skládá z Předsedy, Místopředsedy a dalších tří členů.
 2. Předseda:
  1. řídí a koordinuje činnost Předsednictva.
  2. vystupuje za Komoru na veřejnosti, tím není dotčen způsob jednání dle článku VIII., bod 12 stanov
  3. svolává schůze Předsednictva a řídí je
 3. Místopředseda:
  1. zastupuje Předsedu v jeho nepřítomnosti
  2. zajišťuje řádnou archivaci dokumentace a vedení administrativy Komory
  3. sleduje placení členských příspěvků, shromažďuje podklady pro vyúčtování příjmů a výdajů za uplynulé období a připravuje roční účetní závěrku
 4. Každý člen Předsednictva, který není Předsedou ani Místopředsedou, vykonává činnost v jedné z následujících oblastí:
  1. Vzdělávání; spočívající v pořádání a koordinaci vzdělávacích akcí, dále v kooperaci s odbornými školami a dalšími subjekty, v řešení problematiky kvalifikační přípravy a celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů, účasti v procesech specializačního vzdělávání,
  2. Legislativa; spočívající v identifikaci potřeb farmaceutických asistentů, v aktivní účasti při tvorbě koncepcí, účasti na legislativním procesu, předávání stanovisek k aktuální situaci v oboru,
  3. PR, marketing a fundraising; spočívající v navazování kontaktů vedoucích k pozitivní propagaci povolání farmaceutického asistenta, tvorba a realizace mediálních projektů spojených s oborem.
 5. Předsednictvo se schází nejméně jednou za tři měsíce.
 6. Jednání Předsednictva je neveřejné.
 7. Předsednictvo zveřejní zápis z jednání vždy do 14 dnů od konání schůze, a to prostřednictvím emailové zprávy, kterou zašle všem členům Komory nebo prostřednictvím webových stránek Komory.
 8. Funkční období Předsednictva je šestileté a členové Předsednictva mohou být voleni opakovaně.
 9. Předsednictvo je schopné usnášet se, pokud jsou přítomni alespoň 3 členové.
 10. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.
 11. Předsednictvo může hlasovat též tzv. per rollam (mimo zasedání), v takovém případě rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.
 12. Za Komoru jednají vždy společně 2 členové Předsednictva Komory, z nichž alespoň jeden musí být Předseda nebo Místopředseda a to tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu komory připojí své vlastnoruční podpisy.
 13. Předsednictvo:
  1. vede seznam členů Komory, který je neveřejný,
  2. odpovídá za přípravu materiálů pro konání Sněmu,
  3. rozhoduje o všech ostatních záležitostech Komory, pokud nejsou výslovně svěřeny Sněmu,
  4. jmenuje a odvolává Tajemníka komory,
  5. zadává a kontroluje práci Tajemníka.
 14. V případě zániku funkce člena Předsednictva kooptuje Předsednictvo pro zbývající část funkčního období na tuto uvolněnou funkci jiného člena Komory.

Čl. IX Tajemník

 1. Tajemník odpovídá za výkon funkce Předsednictvu Komory, které jej jmenuje a odvolává.
 2. Tajemník zajišťuje běžnou agendu Komory, shromažďuje podklady pro jednání Předsednictva, zajišťuje komunikaci mezi orgány Komory a členy a podílí se na přípravě Sněmu.

Čl. X Zásady hospodaření

 1. Komora je neziskovou organizací, případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty, členské příspěvky a příjmy z činnosti Komory a z majetku Komory. Příjmy budou využity na činnost Komory.
 2. Výdaje Komory budou zaměřeny na uskutečňování cílů Komory v souladu s její hlavní činností podle těchto stanov.

Čl. XI Závěrečná ustanovení

 1. V případě zániku Komory bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí Sněmu neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Komory.
 2. Komora může zaniknout rozhodnutím Sněmu či rozhodnutím soudu.
 3. Komora vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí a účinnosti dnem, kdy bude změna vložena rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.