Vydání stanoviska s partnerskou záštitou vzdělávacích akcí pro farmaceutické asistenty

Česká komora farmaceutických asistentů, z.s.

  1. Účel
  2. Obsah platnosti
  3. Postup
  4. Provedení úhrady manipulačního poplatku
  5. Vydání stanoviska
  6. Zveřejnění
  7. Další možnosti spolupráce
  8. Závěrečná ustanovení

1. Účel


Směrnice stanovuje postup, jakým způsobem žádat o vydání stanoviska s partnerskou záštitou vzdělávacích akcí pro farmaceutické asistenty. Dále upravuje povinnosti Komise pro odbornou garanci vzdělávání farmaceutických asistentů.

2. Obsah platnosti


Směrnice je závazná pro všechny členy České komory farmaceutických asistentů (dále jen ČKFA) a ostatní zájemce o vydání stanoviska s partnerskou záštitou vzdělávacích akcí pro farmaceutické asistenty.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění na internetových stránkách ČKFA www.ckfa.cz.

3. Postup


3.1 Žádost


Stanovisko s partnerskou záštitou vzdělávacích akcí vydává Komise pro odbornou garanci vzdělávání farmaceutických asistentů na základě předložení předepsaných dokumentů:

  • Vyplněný formulář Žádost o partnerskou záštitu vzdělávacích akcí pro farmaceutické asistenty (dále jen Žádost), který je k dispozici na webových stránkách ČKFA (www.ckfa.cz) v sekci O nás.
  • Program vzdělávací akce, obsah e-learningového kurzu nebo webináře který bude zaslán spolu s Žádostí elektronicky na email kontaktní osoby.

Dokumenty se elektronicky zasílají na email: info@ckfa.cz

3.2 Manipulační poplatky


Výše manipulačního poplatku je závazně dána touto směrnicí.
1 hodina odborného programu = 60 min.
ČKFA není plátcem DPH.

3.2.1 Posouzení žádosti dle délky odborného programu

Akce v rozsahu 1–2 hodiny odborného programu  2 000 Kč  
Akce v rozsahu 2–4 hodiny odborného programu  3 000 Kč 
Jednodenní akce - 4-8 hodin odborného programu 4 000 Kč
Vícedenní akce - 8-12 hodin odborného programu    5 000 Kč 
Vícedenní akce - 12 a více hodin odborného programu  6 000 Kč  
E-learning - registrace na 12 měsíců  3 000 Kč 
Webinář 1 500 Kč

3.2.2 Opakované prezentace (identická odborná náplň)


Každá další akce paušálně 50% ze základní sazby odpovídající časovému rozsahu.

3.2.3 Další podmínky spolupráce


Žádost zaslaná v kratší lhůtě než 30 dní před začátkem konání akce bude v případě kladného posouzení zpoplatněna s příplatkem 100 %.
Udělení výjimky (snížení, či úplné odpuštění manipulačního poplatku a zproštění od povinnosti zaplacení manipulačního poplatku za posouzení programu) je v pravomoci předsednictva ČKFA.

4. Provedení úhrady manipulačního poplatku


V případě schválení akce budou zaslány pokyny pro provedení úhrady manipulačního poplatku. Po jeho zaplacení bude zasláno souhlasné stanovisko. Manipulační poplatek musí být uhrazen před začátkem konání akce.
Vydání zamítavého stanoviska o partnerské záštitě je zpoplatněno paušálním poplatkem 1 000,- Kč.
Úhrada manipulačního poplatku bude provedena na bankovní účet Komory číslo 1111201918/5500.

5. Vydání stanoviska


Rozhodnutí o vydání či zamítnutí stanoviska o partnerské záštitě vzdělávacích akcí je odesláno do 30 pracovních dnů od přijetí Žádosti, a to elektronicky na email kontaktní osoby, který je uvedený na žádosti.  
Součástí souhlasného stanoviska o partnerské záštitě vzdělávacích akcí je udělení identifikačního kódu akce ve formátu: ČKFA/XXXX/20XX.
Společně se souhlasným stanoviskem o partnerské záštitě vzdělávacích akcí bude pořadateli, nebo kontaktní osobě zasláno logo včetně logomanuálu. Pořadatel se zavazuje užívat logo podle logomanuálu po celou dobu pořádání akce.

6. Zveřejnění


Seznam vydaných stanovisek je zveřejněn na webu ČKFA (www.ckfa.cz) v Seznamu udělených souhlasných stanovisek a v sekci Aktuality.

7. Další možnosti spolupráce


Propůjčení možnosti prezentace loga ČKFA je zpoplatněno paušální částkou 3 000,- Kč.
Při využití loga na větším počtu akcí je cena stanovena na základě individuálního jednání.
Žádosti se elektronicky zasílají na email: info@ckfa.cz.

8. Závěrečná ustanovení


Komise zasedá dle potřeby a posuzuje žádosti o udělení souhlasného stanoviska o partnerské záštitě vzdělávacích akcí na jednotlivé vzdělávací akce.
Za evidenci stanovisek o partnerské záštitě vzdělávacích akcí je zodpovědný předseda Komise, který odpovídá za jejich uveřejnění na webu.
Všechny podklady, které Komise posuzovala, jsou elektronicky archivovány po dobu 5 let.
Komise ČKFA si vyhrazuje právo nevydat souhlasné stanovisko o partnerské záštitě vzdělávacích akcí. Souhlasné rozhodnutí o partnerské záštitě vzdělávacích akcí nelze vymáhat.
 


Zpracoval: Kateřina Bauerová, MBA, Mgr. Iva Lízalová
Schválil: Předsednictvo České komory farmaceutických asistentů
Dne: 16. 5. 2020